MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Výňatek z přepravního řádu

Pro cestování MHD platí tzv. přepravní řád. V následujícím článku přiblížíme to, co jste ještě možná nevěděli a měli byste vědět.

1)Vyloučení z přepravy

Řidič nebo jiná oprávněná osoba pověřená dopravcem vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna vyloučit z přepravy:

 1. osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro nemoc, znečištění oděvů a obuvi, a nebo z jiných důvodů mohou být spolucestujícím na obtíž
 2. osoby bez platného jízdního dokladu
 3. osoby, které ohrožují bezpečnost provozu
 4. osoby s kolečkovými bruslemi na nohou

Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá nárok na vrácení   zaplaceného jízdného.

2)Platnost jízdního dokladu

Platné jízdní doklady:

 1. jednotlivá jízdenka, přičemž označená jízdenka platí po dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky
 2. časová předplatní jízdenka, přičemž je platná pouze v období, na které byla vydána a kupon má shodné číslo s kmenovým listem
 3. průkaz opravňující k bezplatné přepravě

Časová předplatní jízdenka, jednotlivá jízdenka nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti, odpovídají-li zakoupeným nebo obdrženým vzorům, jsou-li všechny údaje čitelné, správné a úplné. Veškeré opravy údajů na jízdence či průkazu je oprávněn provádět pouze dopravce. Časová předplatní jízdenka je nepřenosná.

Pro jízdu do pásma, pro které nemá držitel časové předplatní jízdenky platný kupon, je povinen při odjezdu z poslední zastávky platného pásma označit jednotlivou jízdenku dle Tarifu.

V době od 23.00 hod. do 5.00 hod. je platný „noční tarif“. Pro jízdu v tomto čase platí pouze jednotlivá jízdenka vymezená Tarifem, jednotlivá 24-hodinová, jednotlivá 7-denní  síťová přenosná jízdenka nebo časová předplatní jízdenka.

3) Bezplatná přeprava

 1. Děti do 6 let
 2. Občané nad 70 let věku, spolu s platným dokladem (občanský průkaz, pas)
 3. držitelé karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz ZTP a ZTP/P nebo  průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa
 4. Představitelé státní moci, některých státních orgánů a soudci o nichž tak určí zvláštní předpis (zákon 236/1995)
 5. kočárek s dítětem
 6. zavazadlo do rozměru 20 x 30 x 50 cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem
 7. Taška na kolečkách do rozměrů 20 x 30 x 50 cm mimo držadlo
 8. Jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
 9. Jeden pár lyží s holemi
 10. Jeden smuteční věnec

4)Povinnosti Cestujících

 1. Mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení platný jízdní doklad stanovený Tarifem.
 2. Před nástupem do vozidla si připravit jízdenku a bezodkladně (neprodleně) po nastoupení označit v označovači.  To platí též pro jízdenky zakoupené v prodejních automatech a v doplňkovém prodeji u řidiče. Čas určený k bezodkladnému (neprodlenému) označení nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku nebo si ji opatřoval od jiných cestujících.
 3. Pokud si jízdenku hodlá zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče, učinit tak bezodkladně (neprodleně) po nástupu do autobusu.
 4. V případě, že označovač je mimo provoz, použít k označení jízdenky další nejbližší označovač.
 5. Na výzvu pověřené osoby se kdykoliv během přepravy prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přírážku stanovenou tímto předpisem , nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem.
 6. Stojící cestující je povinen se za jízdy držet.
 7. Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a pořádek ve vozidle, mohlo působit rušivě na pověřené osoby při výkonu jejich služby nebo mohlo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím.
 8. Bezodkladně (neprodleně) nahlásit řidiči autobusu zranění nebo poškození osobních věcí, které se stalo během přepravy. Řidič je povinen sepsat s poškozeným hlášenku.
 9. Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
 10. Chybné údaje vytištěné označovačem na jízdence je cestující povinen neprodleně reklamovat u řidiče. Pokud řidič při označení kontrolní jízdenky zjistí závadu, zapíše číslo chybně označené jízdenky spolu se jménem cestujícího do jízdního výkazu. Řidič na jízdenku napíše čas, datum, pásmo, spoj a podepíše ji. Takto upravená jízdenka se považuje jako správně označená jízdenka.

5)Cestujícím je zakázáno

 1. Označovat jízdenky v době kontroly jízdenek. V tuto dobu označená jízdenka je neplatná.
 2. Vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst „Nenastupujte, nevystupujte“,  a   nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno.
 3. Zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostorech určených pro nastupování a vystupování, mluvit na řidiče za jízdy.
 4. Kouřit ve vozidle
 5. Dávat na sedadla věci a živá zvířata
 6. Konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo.
 7. chovat se hlučně, poškozovat nebo zněčišťovat vozidlo a zařízení vněm

6) Přeprava kočárků a jízdních kol

 1. Cestující s dětským kočárkem může nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince umožňují.
 2. Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku
 3. Ve vozidle je možné s vědomím řidiče a mimo dobu zvýšených nároků přepravovat jedno jízdní kolo.

7) Přepravní kontrola

 1. V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob může být při výkonu služby pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.
 2. V případě, že z důvodu přeplněnosti autobusu nebo jiných provozních důvodů není možno provést kontrolu jízdních dokladů v  jedoucím či stojícím autobusu, je možné provést kontrolu náhradním způsobem s pomocí přestupu do náhradního autobusu.
 3. Řidič dopravního prostředku divize MHD COMETT PLUS, spol. s r.o. je oprávněn provádět kontrolu jízdních dokladů.
 4. Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil, popřípadě poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost a plynulost přepravy či neoprávněně i přes upozornění zasahuje do výkonu pověřené osoby, zaplatí kromě škody přirážku ve výši  300,-Kč a náklady spojené s vyčistěním a případně dezinfekcí vozidla.

8) Technická porucha autobusu

Cestující může dokončit jízdu jiným autobusem bez označení další jízdenky v případě, že autobus, kterým cestující započal jízdu, byl pro technickou poruchu nezpůsobilý pro další jízdu.

Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

 

Veškeré informace byly převzaty z přepravního řádu na webu dopravce. Jedná se pouze o ýtah toho nejdůležitějšího. Doporučuji pročíst celý přepavní řád.

Vytvořeno dne: 2018-08-03 / Upraveno dne: 2023-07-17